Infolinia:
tel. (83) 343 87 82, kom. (0) 577 708 800

NNW i OC dla Rowerzystów


Szanowny Kliencie

Pragniemy przedstawić ofertę ubezpieczenia OC oraz NNW. Jest to nasza oferta, która kierowana jest tylko dla rowerzystów. Proszę zapoznać się z naszą atrakcyjną ofertą, jej zakresem oraz warunkami.W swojej ofercie posiadamy dwa warianty ubezpieczenia Rowerzysty : 

Wariant I - składka wynosi 50 zł 
 • Ubezpieczenie OC + NNW w związku z używaniem roweru 
  • trwały uszczerbek na zdrowiu
  • śmierć
 • Ubezpieczenie OC w związku z używaniem roweru
 • Suma ubezpieczenia 15 000 zł

Wariant II - składka wynosi 70 zł
 • Ubezpieczenie OC + NNW w związku z używaniem roweru 
  • trwały uszczerbek na zdrowiu
  • śmierć
 • Ubezpieczenie OC w związku z używaniem roweru
 • Suma ubezpieczenia 20 000 zł

Każdorazowa wypłata odszkodowania powoduję pomniejszenie sumy ubezpieczenia.
OC i NNW - Warunki 

 • Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego roku,
 • Zakres terytorialny : Rzeczpospolita Polska,
 • Płatność : jednorazowa zgodnie z terminem określonym w dokumencie

Czas na zgłoszenie roszczenia z tytułu NNW wynosi do 14 dni roboczych, natomiast z tytułu OC do 7 dni roboczych.

Firma Ubezpieczeniowa nie odpowiada za szkody powstałe do kwoty 100 zł.
UBEZPIECZENIE NNW 

Zakres ubezpieczenia :
 • zdrowie i życie Ubezpieczonego
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków, powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego, powstały w związku z użytkowaniem roweru.

W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, objętego umową ubezpieczenia, Firma Ubezpieczeniowa wypłaci świadczenie : 
 • jeżeli Ubezpieczający w następstwie nieszczęśliwego wypadku doznał 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuję :
  • jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości sumy ubezpieczenia.

 • Jeżeli Ubezpieczający w następstwie nieszczęśliwego wypadku doznał częściowego, trwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje : 
  • jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie odpowiadającej takiemu procentowi sumy ubezpieczenia, w jakim procencie doznał on trwałego uszczerbku na zdrowiu. 

W przypadku, gdy Ubezpieczający zmarł wskutek nieszczęśliwego wypadku i jeżeli śmierć nastąpiła w okresie do 12 miesięcy od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku, firma ubezpieczeniowa wypłaca jednorazowe świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia.  

Firma ubezpieczeniowa zwraca koszty badań i opinii lekarskich niezbędnych w procesie ustalania wysokości świadczeń. Wypłata kosztów nie pomniejsza sumy ubezpieczenia.Odpowiadamy za trwały uszczerbek na zdrowiu, m.in. za : 
 • złamania, zwichnięcia, utrata kończyn,
 • uszkodzenie głowy i twarzy,
 • utrata zębów,
 • złamanie szczęki,
 • uszkodzenie wzroku i słuchu,
 • ostre zatrucia i ich następstwa,
 • uszkodzenie kręgosłupa,
 • śmierć Ubezpieczonego.Wyłączenia odpowiedzialności następstw nieszczęśliwych wypadków. 

1. Firma ubezpieczeniowa nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe na skutek:
 • poddania się przez Ubezpieczającego zabiegom o charakterze medycznym, chyba że przeprowadzenie ich było związane z leczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku i zostało zlecone przez lekarza,
 • wszelkich chorób, nawet jeśli ich objawy wystąpiły nagle lub ujawniły się po zajściu nieszczęśliwego wypadku. 

2. Ponadto firma ubezpieczeniowa nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z:
 • wojną, działaniami wojennymi, konfliktami zbrojnymi;
 • chorobą psychiczną, niedorozwojem umysłowym lub zaburzeniami psychicznymi Ubezpieczającego oraz ich skutków, a także atakiem konwulsji, epilepsji,
 • pozostawaniem Ubezpieczającego w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu (w rozumieniu przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) lub środków odurzających, substancji psychotropowych oraz środków zastępczych (w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii) lub leków o podobnym działaniu, o ile ten stan miał wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku 
 • uczestnictwem w wyścigach wszelkiego rodzaju, a także próbach szybkościowych,
 • udziałem w wyprawach rowerowych do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi,
 • wyczynowym uprawianiem sportów, 
 • uczestnictwem Ubezpieczającego w zakładach lub bójkach, z wyjątkiem działania w warunkach obrony koniecznej
 • popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczającego przestępstwa
 • popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczającego samobójstwa.

3. Firma ubezpieczeniowa nie ponosi odpowiedzialności za śmierć Ubezpieczającego wskutek nieszczęśliwego wypadku, jeżeli śmierć nastąpiła po upływie 12 miesięcy od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku.
 UBEZPIECZENIE OC

Zakres ubezpieczenia 
 • Firma ubezpieczeniowa ponosi odpowiedzialność za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim przez Ubezpieczającego na terytorium RP w związku z użytkowaniem roweru, do których naprawienia w myśl obowiązujących przepisów prawa zobowiązany jest Ubezpieczający.
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody będące następstwem zdarzenia ubezpieczeniowego powstałego w okresie ochrony ubezpieczeniowej.

Ustalenie i wypłata odszkodowania 

 • firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego na podstawie uznania roszczenia, ugody lub orzeczenia sądowego.
 • firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody, nie większej jednak niż suma gwarancyjna wskazana w dokumencie ubezpieczenia.
Wyłączenia odpowiedzialności (firma ubezpieczeniowa nie ponosi odpowiedzialności za szkody)
 • wyrządzone Ubezpieczającemu, osobom bliskim;
 • powstałe w związku z udziałem Ubezpieczającego w bójkach lub innych aktach przemocy, z wyłączeniem szkód które powstały w wyniku obrony koniecznej;
 • powstałe na skutek uszkodzenia, zniszczenia, zaginięcia lub utraty jakichkolwiek przedmiotów lub rzeczy należących do osób trzecich, a używanych, przechowywanych lub przyjętych do naprawy przez Ubezpieczającego;
 • powstałe w wyniku uszkodzenia, utraty, zniszczenia wartości pieniężnych, papierów wartościowych, biżuterii, kamieni szlachetnych, dokumentów, planów, zbiorów archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych, dzieł sztuki lub innych przedmiotów o charakterze zabytkowym, artystycznym lub unikatowym;
 • powstałe w związku z wyczynowym uprawianiem sportu lub uprawianiem sportu wysokiego ryzyka; 
 • polegające na zapłacie wszelkiego rodzaju kar pieniężnych, kar administracyjnych i sądowych, podatków, należności publicznoprawnych. 
 • wyrządzone przez Ubezpieczającego będącego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków powodujących zaburzenia świadomości, o ile miało to wpływ na powstanie szkody;
 • wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego;  
 • wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;
 • powstałe w związku z popełnieniem przez Ubezpieczającego przestępstwa lub wykroczenia; 
 • polegające na utracie wartości handlowej.